december 2.
Melinda, Vivien

TV2 Play MŰSORÚJSÁG SZÓRAKOZÁS INFÓPULT KARRIER TV2 AKADÉMIA ÉRTÉKESÍTÉS JELENTKEZZ! RÓLUNK ABOUT US ÜBER UNS
Infópult
Jelentkezz a Séfek Séfe vadonatúj évadába!
Eljött az idő: jelentkezz most a Séfek Séfe új évadába!

NÉV: *
ÉLETKOR: *
év
LAKHELY: *
TELEFONSZÁM: *
E-MAIL CÍM: *
E-MAIL CÍM MEGERŐSÍTÉSE: *
FOGLALKOZÁS: *
HOBBI: *
MIÉRT SZERETNE JELENTKEZNI A MŰSORBA? *
KÉRJÜK, JELENTKEZÉSÉHEZ TÖLTSÖN FEL EGY FOTÓT MAGÁRÓL! *
JELENTKEZÉSEMMEL ELFOGADOM A TV2 ÉS A MŰSORRA VALÓ JELENTKEZÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATÁT , VALAMINT ADATAIM MEGADÁSÁVAL HOZZÁJÁRULOK, HOGY A TV2 Zrt. A FENTI ADATAIMAT TÁROLJA ÉS EGYÉB MÓDON KEZELJE. *
ELFOGADOM


A TV2 Média Csoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1145 Budapest, Róna utca 174., a továbbiakban TV2 Zrt.) „Séfek séfe 6.” munkacímmel műsort indít (a továbbiakban: Műsor). A jelen dokumentum a Műsorra történő jelentkezés feltételeit és a Műsor castingjának adatkezelési szabályzatát, tájékoztatóját tartalmazza.


I. JELENTKEZÉS: A Műsorra bárki jelentkezhet, aki betöltötte a 18. életévét. A Műsorra jelentkezni 2024. 01. 31. napjáig online, az alábbi linken: tv2play.hu/sefeksefe keresztül lehet, a következő (személyes) adatok megadásával:


• név
• életkor
• lakhely
• telefonszám
• e-mail cím
• foglalkozás
• hobbi
• miért jelentkezik a műsorba
• fotó

Jelentkezését megelőzően a jelentkező köteles megismerni a jelentkezés feltételeit tartalmazó felhívást és a felhívásban meghatározott feltételek megtartására, illetve a szükséges jognyilatkozatok megtételére az érvényes jelentkezése feltételeként a játékos kötelezettséget vállal. A jelentkező az űrlap kitöltésével és elküldésével hozzájárul a megadott adatainak alábbi feltételekkel és célból történő kezeléséhez. A TV2 Zrt. tájékoztatja a jelentkezőket, hogy a feltöltött fényképeket kizárólag a casting során használja fel, azokat nyilvánosságra nem hozza.
Jelentkező a fénykép feltöltésével kijelenti, hogy az általa feltöltött fénykép nem sérti harmadik fél szerzői jogait, személyiségi jogait, szabadalmát, védjegyét vagy bármely más jogát vagy jogos érdekét. A jelentkező a jelen nyilatkozatban foglaltak bármilyen módon történő megsértésével a TV2 Zrt. számára okozott mindennemű kárért teljes körű felelősséggel tartozik.


II. A MŰSORBAN RÉSZTVEVŐK KIVÁLASZTÁSA
A TV2 Zrt. az itt megadott személyes adatokat átadja az IKO Műsorgyártó Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1145 Budapest, Róna utca 174., Cégjegyzékszáma: 01-09-299581, Adószáma: 25976322-2-42, Képviseletében: Kovács Gergely Csaba ügyvezető; a továbbiakban: IKO) mint a Műsor gyártója részére a szereplőválogatás, kapcsolatfelvétel, műsorkészítési feladatok ellátása érdekében. A jelentkezők közül a Műsorban résztvevők kiválasztása a TV2 Zrt. és az IKO saját diszkrecionális döntése alapján történik. A jelentkezés a TV2 Zrt.-re nem ró kötelezettséget a jelentkező Műsorban történő részvételének biztosítására. A szereplőválogatáson és a televíziós Műsorban szereplőként résztvevőket az IKO értesíti.

III. A MŰSOR MENETE
A Műsor során a jelentkezőknek több fordulóban ételeket kell főzniük, és a végeredményt a Műsor séfjei értékelik.


IV. NYEREMÉNY
A jelentkezést követő szereplőválogatáson való részvételért, a Műsorban történő szerepléséért a Műsorban esetlegesen megszerezhető nyereményen felül jelentkező semmilyen díjazásra, illetve költségtérítésre nem jogosult. A nyeremény összege bruttóban értendő, így azt SZJA-előleg levonás terheli. A nyereményt a TV2 Zrt. a nyertes játékos által kitöltött nyereményigazolásban foglaltaknak megfelelően, átutalás útján fizeti ki részére. A nyeremény kifizetésének feltétele a nyeremény-igazolás, az adóelőleg nyilatkozat, és bármely más, a nyeremény kifizetéshez szükséges dokumentum, nyilatkozat nyertes részéről történő megfelelő kitöltése, megtétele.


V. ADATKEZELÉS
A Műsorban való részvételre jelentkező az űrlap kitöltésével és jelentkezésének elküldésével nyilatkozik, hogy
- megismerte, elfogadja és magára nézve kötelezőnek tekinti a TV2 Zrt. weboldalán (https://tv2play.hu/assets/adatkezeles/adatkezelesitajekoztato.html) elérhető Adatkezelési Szabályzatot és Tájékoztatót és vállalja, hogy betartja az abban foglaltakat;
- hozzájárul, hogy adatait a TV2 Zrt. és az IKO a Műsorban való részvételéhez és a Műsor nyilvánossághoz közvetítéséhez, a Műsor népszerűsítéséhez szükséges mértékben és ideig kezelje, a jelentkezési lapot a Műsor első sugárzásáig megőrizze;
- elfogadja a jelen szabályzat feltételeit és kijelenti, hogy a Műsor és azt megelőző esetleges egyeztetések, válogatás, próba, promó kapcsán folyamatosan közreműködik;
- tudomásul veszi, hogy a Műsor tartalmát, a felvett anyagból nyilvánosságra hozott hang- és képfelvételeket a TV2 Zrt. saját döntése alapján határozza meg;
- elfogadja, hogy a jelentkezési feltételek bármely pontjának megszegése kizárással járhat.
- megfelelő tájékoztatáson alapuló, önkéntes és határozott hozzájárulását adja ahhoz, hogy a jelentkezéshez, részvételhez szükséges adatokat a Műsor szerkesztésének, elkészítésének, népszerűsítésének céljából, az általa megadott adatait a TV2 Zrt. és az IKO a hatályos adatvédelmi szabályok szerint – a jelen szabályzat és külön okiratokba foglalt nyilatkozatok, valamint kifejezett hozzájárulások keretei között a Műsor nyilvánossághoz közvetítésének (ideértve az ismétléseket is) befejezéséig - biztonságosan tárolja az adatbázisában, kezelje, feldolgozza, megőrizze.


VI. ADATBIZTONSÁG
A TV2 Zrt. és az IKO a GDPR-nak és az Infotv.-nek megfelelően mindent megtesz annak érdekében, hogy gondoskodjon a jelentkező adatainak biztonságáról, az adatkezelési műveleteket úgy szervezi meg és hajtja végre, hogy az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok alkalmazása során biztosítsa a jelentkező magánszférájának védelmét. Ennek érdekében megteszi mindazon technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek az adatok biztonsága érdekében szükségesek.

Adattovábbítás, adatok összekapcsolása
A jelentkező személyes adatai harmadik személyeknek csak a jelentkező előzetes tájékoztatásán alapuló, jelen nyilatkozat szerinti kifejezett hozzájárulása esetén, valamint az adatkezelő jogszabályi kötelezettségeinek teljesítése érdekében, az arra jogosult hatósági megkeresések alapján továbbíthatók, illetve a különböző adatkezelések csak ebben az esetben kapcsolhatók össze, feltéve, hogy az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek. Az adatkezelő hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja, kötelezettsége. A jelentkező a Műsorra történő jelentkezéssel kijelenti, hogy tudomással bír arról, hogy a TV2 Zrt. és az IKO által kezelt adatok átadásra kerülnek az adatkezelővel munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személyeknek, a TV2 Zrt. épületeinek biztonságáért felelős személyeknek, illetve a jogviták rendezésére jogszabály alapján jogosult szervek részére

Az adatkezelés jogalapja a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (eddig és a továbbiakban: GDPR) 6. § (1) bekezdésének a) pontja alapján az érintett önkéntes hozzájárulása. Az adatkezelés az érintett hozzájárulásának határozott, a jelen szabályzatban található tájékoztatáson alapuló hozzájárulásával történik. Az adatkezelés csak azon adatokra terjed ki, melyeket az érintett a jelentkezésekor az adatkezelő rendelkezésére bocsát, és kezelésükhöz hozzájárulását megadja. A jelentkező köteles hiteles adatokat megadni a jelentkezés során, és ezeket aktualizálni, amennyiben bármely megadott adat tekintetében változás következik be a változást követő 2 (kettő) munkanapon belül. Abban az esetben, ha hamis vagy hiányos adatokat adott meg, a TV2 Zrt. a jelentkezést minden értesítés nélkül törölheti, illetve kizárhatja a

Műsorban való részvételből.
A jelentkező által megadott adatok hiányosságáért vagy hibájáért (például: névelírás, címelírás stb.), és az ebből adódó problémákért (például: e-mail kézbesítés elmaradásáért vagy késedelméért) a TV2 Zrt. felelősséget nem vállal.

A TV2 Zrt-t továbbá nem terheli felelősség, ha a Felhasználó szándékos, vagy gondatlan magatartásából eredően helytelen vagy hiányos adatot, vagy más személy azonosítására alkalmas adatot adott meg.
A jelentkezőt az adatkezeléssel összefüggésben a GDPR-ban és az Infotv.-ben rögzített jogok illetik meg, így többek között bármikor tájékoztatást kérhet az adatai kezeléséről, és kérheti azok helyesbítését, törlését, vagy zárolását, továbbá tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. Abban az esetben, ha a jelentkező a továbbiakban az adatai kezeléséhez mégsem kíván hozzájárulni, nevének és e-mailcímének megadásával írásban bármikor korlátozás nélkül és ingyenesen kérheti adatai törlését a nyilvántartásból a TV2 Zrt. székhelyén, illetve az adatvedelem@tv2.hu elektronikus címen.
Amennyiben a jelentkező szerint a TV2 Zrt. vagy az IKO az adatkezelési tevékenységével vagy mulasztásával jogsértést követett el, vagy annak veszélyét idézte elő, úgy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál ügye kivizsgálásának érdekében. A Hatóság vizsgálata ingyenes.
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei: 1363 Budapest, Pf.: 9.; 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; Tel.: 06 1/391-1400 Fax: 06 1/391-1410.
A jelentkezőnek továbbá lehetősége van jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulni. A bírósági jogorvoslatra vonatkozó részletes szabályokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 23. §-a tartalmazza.

VI. VEGYES RENDELKEZÉSEK:
TV2 Zrt. fenntartja a jogot arra, hogy a jelen szabályzatban foglalt feltételeket akár a Műsor időtartama alatt egyoldalúan módosítsa vagy megszüntesse. A jelen szabályzat módosításait, illetve esetleges megszüntetését megelőzően a TV2 Zrt. a www.tv2play.hu weboldalon tájékoztatja a jelentkezőket. A TV2 Zrt. bármely, a Műsorral kapcsolatos döntése végleges és minden tekintetben kötelező érvényű, azokkal kapcsolatban jogi úton eljárás nem kezdeményezhető.

Budapest, 2024.10.27.

2023. október 27. 20:29
KÖZÖSSÉG