április 1.
Hugó

TV2 Play MŰSORÚJSÁG SZÓRAKOZÁS INFÓPULT KARRIER TV2 AKADÉMIA ÉRTÉKESÍTÉS JELENTKEZZ! RÓLUNK ABOUT US ÜBER UNS
Infópult
Jelentkezz a Szerencserék új évadába!

Itt a lehetőség! Jelentkezz most a Szerencsekerék vadonatúj évadába játékosnak! 

Név: *
Születési hely, idő: *
Lakhely: *
Telefonszám: *
E-mail cím: *
Foglalkozás: *
Hobbi: *
Tölts fel egy videót, és válaszold meg egy maximum 45 másodperces videóban, hogy miért szeretnél játékos lenni a Szerencsekerékben? *
JELENTKEZÉSEMMEL ELFOGADOM A TV2 ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATÁT , VALAMINT ADATAIM MEGADÁSÁVAL HOZZÁJÁRULOK, HOGY A TV2 Zrt. A FENTI ADATAIMAT TÁROLJA ÉS EGYÉB MÓDON KEZELJE. *
ELFOGADOM


A TV2 Média Csoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1145 Budapest, Róna utca 174., a továbbiakban: TV2 Zrt.) „Szerencsekerék” című műsorának 4. évadához (a továbbiakban: Műsor) szereplőket (játékosokat) keres. A jelen dokumentum a Műsorban való szereplésre történő jelentkezés feltételeit és a Műsor castingjának adatkezelési szabályzatát, tájékoztatóját tartalmazza.

I. JELENTKEZÉS: A Műsorba bárki jelentkezhet, aki betöltötte a 18. életévét. A Műsorra jelentkezni 2023.03.01. napjáig online, a http://tv2play.hu/szerencsekerek linken keresztül lehet, a következő (személyes) adatok megadásával:
- teljes név
- születési hely, idő
- lakóhely szerinti város
- telefonszám
- e-mail cím
- foglalkozás
- hobbi
- bemutatkozó videó: Kérjük válaszolja meg egy 45 másodperces videóban azt a kérdést, hogy miért szeretne játékos lenni a Műsorban!
Jelentkezését megelőzően a jelentkező köteles megismerni a jelentkezés feltételeit tartalmazó felhívást. A jelentkező a Műsorra jelentkezésével kijelenti, hogy a felhívásban foglaltakat megismerte, és az abban foglaltak betartására, valamint a jelentkezéshez, a Műsorban való részvételhez és az esetleges nyeremény átvételéhez szükséges cselekmények, jognyilatkozatok megfelelő és határidőben történő megtételére kötelezettséget vállal. A jelentkező az űrlap kitöltésével és elküldésével hozzájárul a megadott adatainak alábbi feltételekkel és célból történő kezeléséhez. A TV2 Zrt. tájékoztatja a jelentkezőket, hogy a feltöltött videókat kizárólag a casting során használja fel, azokat nyilvánosságra nem hozza.
A jelentkező a videó feltöltésével kijelenti, hogy az általa feltöltött videó nem sérti harmadik fél szerzői jogait, személyiségi jogait, szabadalmát, védjegyét vagy bármely más jogát vagy jogos érdekét. A jelentkező a jelen nyilatkozatban foglaltak bármilyen módon történő megsértésével a TV2 Zrt. számára okozott mindennemű kárért teljes körű felelősséggel tartozik.
A jelentkező kijelenti és szavatol azért, hogy csak olyan videót bocsát a TV2 Zrt. rendelkezésére, melyek elkészítéséhez és jelen tájékoztatóban írtak szerinti felhasználásához az érintett személyek, illetve szükség esetén azok törvényes képviselői kifejezetten hozzájárultak (melyet szükség esetén igazolni is tud), azok az érintett (videón esetlegesen szereplő) személyek személyiségi vagy más jogait nem sértik, és amelyek a hatályos jogszabályi előírásokat betartva elkészíthetők és felhasználhatók.
Jelentkező szavatol továbbá azért is, hogy a rendelkezésre bocsátott tartalom sem készítésének módját, sem tartalmát tekintve mások magán-, vagy üzleti titokhoz fűződő jogait nem sérti és nem is veszélyezteti

II. A MŰSORBAN RÉSZTVEVŐK KIVÁLASZTÁSA
A TV2 Zrt. az itt megadott személyes adatokat átadja a Műsor gyártója, az IKO Műsorgyártó Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1145 Budapest, Róna utca 174., cégjegyzékszáma: 01-09-299581, adószáma: 25976322-2-42, képviseletében: Kovács Gergely Csaba ügyvezető; a továbbiakban: IKO) részére a szereplőválogatás, kapcsolatfelvétel, műsorkészítési feladatok ellátása érdekében. A jelentkezők közül a Műsorban résztvevők kiválasztása a TV2 Zrt. és az IKO saját diszkrecionális döntése alapján történik. A jelentkezés a TV2 Zrt.-re nem ró kötelezettséget a jelentkező Műsorban történő részvételének biztosítására. A szereplőválogatáson és a televíziós Műsorban szereplőként résztvevőket az IKO értesíti.

III. A MŰSOR MENETE
A kiválasztott játékosoknak lehetőségük lesz a Műsorban lebonyolított játékban részt venni.

IV. DÍJAZÁS, NYEREMÉNY
A jelentkezést követő szereplőválogatáson való részvételért a jelentkezők, a Műsorban történő szereplésért a szereplők semmilyen díjazásra, költségtérítésre, egyéb ellentételezésre nem jogosultak. A Műsorban nyeremény szerezhető. A nyeremény összege bruttóban értendő, így azt SZJA-előleg levonás terheli. A pénznyereményt a TV2 Zrt. a nyertes részére a nyertes által kitöltött nyeremény-igazolásban foglaltaknak megfelelően, átutalás útján fizeti ki. A nyeremény kifizetésének feltétele a nyeremény-igazolás és az adóelőleg nyilatkozat nyertes részéről történő megfelelő kitöltése.

V. ADATKEZELÉS
A Műsorban való részvételre jelentkező az űrlap kitöltésével és jelentkezésének elküldésével nyilatkozik, hogy
- megismerte, elfogadja és magára nézve kötelezőnek tekinti a TV2 Zrt. weboldalán (https://tv2play.hu/assets/adatkezeles/adatkezelesitajekoztato.html) elérhető Adatkezelési Szabályzatot és Tájékoztatót és vállalja, hogy betartja az abban foglaltakat;
- hozzájárul, hogy adatait a TV2 Zrt. és az IKO a játékosválogatáshoz, a Műsorban való részvételéhez és a Műsor nyilvánossághoz közvetítéséhez, a Műsor népszerűsítéséhez szükséges mértékben és ideig kezelje;
- elfogadja a jelen szabályzat feltételeit és kijelenti, hogy a Műsor és azt megelőző esetleges egyeztetések, válogatás, próba, promó kapcsán folyamatosan közreműködik;
- tudomásul veszi, hogy a Műsor tartalmát, a felvett anyagból nyilvánosságra hozott hang- és képfelvételeket a TV2 Zrt. saját döntése alapján határozza meg, előzetes megtekintésre nincs lehetőség;
- elfogadja, hogy a jelentkezési feltételek bármely pontjának megszegése kizárással, illetve az esetleges nyeremény elvesztésével járhat;
- megfelelő tájékoztatáson alapuló, önkéntes és határozott hozzájárulását adja ahhoz, hogy a jelentkezéshez, részvételhez szükséges, általa megadott adatokat a játékosválogatás céljából, továbbjutása esetén a Műsor elkészítésének, szerkesztésének, népszerűsítésének, nyilvánossághoz közvetítésének céljából a TV2 Zrt. és az IKO a hatályos adatvédelmi szabályok szerint – a jelen szabályzat és külön okiratokba foglalt nyilatkozatok, valamint kifejezett hozzájárulások keretei között;
- a játékosválogatás befejezéséig, továbbjutása esetén a Műsor nyilvánossághoz közvetítésének (ideértve az ismétléseket is) befejezéséig - biztonságosan tárolja az adatbázisában, kezelje, feldolgozza, megőrizze.

VI. ADATBIZTONSÁG
A TV2 Zrt. és az IKO a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének (a továbbiakban: GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek (a továbbiakban: Infotv.) megfelelően mindent megtesz annak érdekében, hogy gondoskodjon a jelentkező adatainak biztonságáról, az adatkezelési műveleteket úgy szervezi meg és hajtja végre, hogy az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok alkalmazása során biztosítsa a jelentkező magánszférájának védelmét. Ennek érdekében megteszi mindazon technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek az adatok biztonsága érdekében szükségesek.
Adattovábbítás, adatok összekapcsolása
A jelentkező személyes adatai harmadik személyeknek csak a jelentkező előzetes tájékoztatásán alapuló, jelen nyilatkozat szerinti kifejezett hozzájárulása esetén, valamint az adatkezelő jogszabályi kötelezettségeinek teljesítése érdekében, az arra jogosult hatósági megkeresések alapján továbbíthatók, illetve a különböző adatkezelések csak ebben az esetben kapcsolhatók össze, feltéve, hogy az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek. Az adatkezelő hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja, kötelezettsége. A jelentkező a Műsorra történő jelentkezéssel kijelenti, hogy tudomással bír arról, hogy a TV2 Zrt. és az IKO által kezelt adatok átadásra kerülnek az adatkezelővel munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személyeknek, a TV2 Zrt. épületeinek biztonságáért felelős személyeknek, illetve a jogviták rendezésére jogszabály alapján jogosult szervek részére.
Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. § (1) bekezdésének a) pontja alapján az érintett önkéntes hozzájárulása. Az adatkezelés az érintett hozzájárulásának határozott, a jelen szabályzatban található tájékoztatáson alapuló hozzájárulásával történik. Az adatkezelés csak azon adatokra terjed ki, melyeket az érintett a jelentkezésekor az adatkezelő rendelkezésére bocsát, és kezelésükhöz hozzájárulását megadja. A jelentkező köteles hiteles adatokat megadni a jelentkezés során, és ezeket aktualizálni, amennyiben bármely megadott adat tekintetében változás következik be a változást követő 2 (kettő) munkanapon belül. Abban az esetben, ha hamis vagy hiányos adatokat adott meg, a TV2 Zrt. a jelentkezést minden értesítés nélkül törölheti, illetve a jelentkezőt kizárhatja a Műsorban való részvételből.
A jelentkező által megadott adatok hiányosságáért vagy hibájáért (például: névelírás, címelírás stb.), és az ebből adódó problémákért (például: e-mail kézbesítés elmaradásáért vagy késedelméért) a TV2 Zrt. felelősséget nem vállal.
A TV2 Zrt.-t továbbá nem terheli felelősség, ha a jelentkező szándékos, vagy gondatlan magatartásából eredően helytelen vagy hiányos adatot, vagy más személy azonosítására alkalmas adatot adott meg.
A jelentkezőt az adatkezeléssel összefüggésben a GDPR-ban és az Infotv.-ben rögzített jogok illetik meg, így többek között bármikor tájékoztatást kérhet az adatai kezeléséről, és kérheti azok helyesbítését, törlését, vagy zárolását, továbbá tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. Abban az esetben, ha a jelentkező a továbbiakban az adatai kezeléséhez mégsem kíván hozzájárulni, nevének és e-mail címének megadásával írásban bármikor korlátozás nélkül és ingyenesen kérheti adatai törlését a nyilvántartásból a TV2 Zrt. székhelyén, illetve az adatvedelem@tv2.hu elektronikus címen.
Amennyiben a jelentkező szerint a TV2 Zrt. vagy az IKO az adatkezelési tevékenységével vagy mulasztásával jogsértést követett el, vagy annak veszélyét idézte elő, úgy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál ügye kivizsgálásának érdekében. A Hatóság vizsgálata ingyenes.
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei: 1363 Budapest, Pf. 9.; 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; Tel.: 06 1/391-1400; Fax: 06 1/391-1410.
A jelentkezőnek továbbá lehetősége van jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulni. A bírósági jogorvoslatra vonatkozó részletes szabályokat az Infotv. 23. §-a tartalmazza.

VII. VEGYES RENDELKEZÉSEK:
TV2 Zrt. fenntartja a jogot arra, hogy a jelen szabályzatban foglalt feltételeket bármikor, így akár a Műsor időtartama alatt, egyoldalúan módosítsa vagy megszüntesse/visszavonja. A jelen szabályzat módosításait, illetve esetleges megszüntetését/visszavonását megelőzően a TV2 Zrt. a www.tv2play.hu weboldalon tájékoztatja a jelentkezőket. A TV2 Zrt. bármely, a Műsorral kapcsolatos döntése végleges és minden tekintetben kötelező érvényű, azokkal kapcsolatban jogi úton eljárás nem kezdeményezhető.

2023.02.03.

2023. február 3. 17:11
KÖZÖSSÉG