április 1.
Hugó

TV2 Play MŰSORÚJSÁG SZÓRAKOZÁS INFÓPULT KARRIER TV2 AKADÉMIA ÉRTÉKESÍTÉS JELENTKEZZ! RÓLUNK ABOUT US ÜBER UNS
Infópult
Jelentkezz a Zsákbamacska című műsorba!

Név: *
Életkor: *
Lakóhely szerinti város: *
Telefonszám: *
E-mail cím: *
Foglalkozás: *
Hobbi: *
Kérjük válaszolja meg egy 1 perces videóban azt a kérdést, hogy miért szeretne játékos lenni a Műsorban! *
JELENTKEZÉSEMMEL ELFOGADOM A TV2 ÉS A MŰSORRA VALÓ JELENTKEZÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATÁT , VALAMINT ADATAIM MEGADÁSÁVAL HOZZÁJÁRUL *
ELFOGADOM


A TV2 Média Csoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1145 Budapest, Róna utca 174.; cégjegyzékszám: 01-10-049017; adószám: 25771859-2-44; továbbiakban: TV2 Zrt.) „Zsákbamacska” munkacímű műsorába (továbbiakban: Műsor) szereplőket (játékosokat) keres. A jelen dokumentum a Műsorban való szereplésre történő jelentkezés feltételeit és a Műsor castingjának adatkezelési szabályzatát tartalmazza.


I.    JELENTKEZÉS
A Műsorba bárki jelentkezhet, aki betöltötte a 18. életévét. A Műsorra jelentkezni a tv2play.hu/zsakbamacska weboldalon lehet 2022. november 31. napjáig, az alábbi (személyes) adatok megadásával:
- név
- életkor
- lakóhely szerinti város
- telefonszám
- e-mail cím
- foglalkozás
- hobbi
- bemutatkozó videó: Kérjük válaszolja meg egy 1 perces videóban azt a kérdést, hogy miért szeretne játékos lenni a Műsorban!


Jelentkezését megelőzően a jelentkező köteles megismerni a Műsorra való jelentkezés feltételeit tartalmazó felhívást. A jelentkező a Műsorra jelentkezésével kijelenti, hogy a felhívásban foglaltakat megismerte, és azok betartására, valamint a jelentkezéshez, a Műsorban való részvételhez, és az esetleges nyeremény átvételéhez szükséges jognyilatkozatok megfelelő és határidőben történő megtételére kötelezettséget vállal. A jelentkező az űrlap kitöltésével és elküldésével hozzájárul az űrlapon megadott adatainak alábbi feltételekkel és célból történő kezeléséhez. A TV2 Zrt. tájékoztatja a jelentkezőket, hogy a feltöltött videókat kizárólag a casting során használja fel, azokat nyilvánosságra nem hozza.

Jelentkező a videó feltöltésével kijelenti, hogy az általa feltöltött videó nem sérti harmadik fél szerzői jogait, személyiségi jogait, szabadalmát, védjegyét vagy bármely más jogát vagy jogos érdekét. A jelentkező a jelen nyilatkozatban foglaltak bármilyen módon történő megsértésével a TV2 Zrt. számára okozott mindennemű kárért teljes körű felelősséggel tartozik.
A jelentkező ezúton kijelenti és szavatol azért, hogy csak olyan videót bocsát a TV2 Zrt. rendelkezésére, amely elkészítéséhez és jelen tájékoztatóban írtak szerinti felhasználásához az érintett személyek, illetve szükség esetén azok törvényes képviselői kifejezetten hozzájárultak (melyet szükség esetén igazolni is tud), azok az érintett (videón esetlegesen szereplő) személyek személyiségi vagy más jogait nem sértik, és amelyek a hatályos jogszabályi előírásokat betartva elkészíthetők és felhasználhatók.
Jelentkező szavatol továbbá azért is, hogy a rendelkezésre bocsátott tartalom sem készítésének módját, sem tartalmát tekintve mások magán-, vagy üzleti titokhoz fűződő jogait nem sérti és nem is veszélyezteti.

II. A MŰSORBAN RÉSZTVEVŐK KIVÁLASZTÁSA
A TV2 Zrt. az itt megadott személyes adatokat átadja a Műsor gyártójának, az IKO Műsorgyártó Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaságnak (székhely: 1145 Budapest, Róna utca 174.; cégjegyzékszám: 01-09-299581; adószám: 25976322-2-42; továbbiakban: IKO Műsorgyártó Magyarország Kft.) a játékosválogatás, kapcsolatfelvétel, műsorkészítési feladatok ellátása érdekében. A jelentkezők közül a Műsorban résztvevők kiválasztása a TV2 Zrt. és az IKO Műsorgyártó Magyarország Kft. saját diszkrecionális döntése alapján történik. Sem a TV2 Zrt.-t, sem az IKO Műsorgyártó Magyarország Kft.-t nem terheli kötelezettség a jelentkező Műsorban történő részvételének biztosítására. Az IKO Műsorgyártó Magyarország Kft. értesíti azokat a jelentkezőket, akik a játékosválogatáson, illetve azt követően a Műsorban részt vehetnek.

III. A MŰSOR MENETE
A kiválasztott játékosoknak lehetőségük lesz a Műsorban lebonyolított játékban részt venni.

IV. NYEREMÉNY
A jelentkezést követő játékosválogatáson való részvételért, a Műsorban történő szerepléséért a Műsorban esetlegesen megszerezhető nyereményen felül a jelentkező semmilyen díjazásra, illetve költségtérítésre nem jogosult. A nyeremény összege bruttóban értendő, így azt SZJA-előleg levonás terheli. A pénznyereményt a TV2 Zrt. a nyertes részére a nyertes által kitöltött nyereményigazolásban foglaltaknak megfelelően, átutalás útján fizeti ki. A nyeremény kifizetésének feltétele a nyeremény-igazolás és az adóelőleg nyilatkozat nyertes részéről történő megfelelő kitöltése. Ha a játékos a közreműködésével készült felvétel során lebonyolított játékban nyert, a nyereményre kizárólag akkor válik jogosulttá, amennyiben a szereplésével érintett műsorepizód a TV2 Zrt. valamely televíziós csatornáján adásba kerül. Amennyiben ezek a felvételek nem kerülnek adásba, abban az esetben a játékos a nyereményre nem jogosult. A játékos a tárgynyereményt személyesen, a TV2 Zrt. által meghatározott helyszínen és határidőben jogosult átvenni, amelynek elszállításáról saját költségre maga köteles gondoskodni. Ha a játékos tárgynyereményre jogosult, de a TV2 Zrt. által meghatározott időpont(ok)ban a nyeremény átvételére nem jelentkezett és magát ki nem mentette, a játékos szereplésével készült műsorepizód első adásba kerülését követő ___ napos határidő elmulasztása jogvesztéssel jár, ennek következtében a határidő lejártát követően a játékos nem jogosult a nyeremény átvételére, a felek ezt úgy tekintik, hogy a játékos a tárgynyereményt visszautasította.

V. ADATKEZELÉS
A Műsorra jelentkező az űrlap kitöltésével és jelentkezésének elküldésével nyilatkozik, hogy
- megismerte, elfogadja és magára nézve kötelezőnek tekinti a TV2 weboldalán elérhető Adatkezelési Szabályzatot (https://tv2play.hu/assets/adatkezeles/adatkezelesitajekoztato.html) és vállalja, hogy betartja az abban foglaltakat;
- hozzájárul, hogy adatait a TV2 Zrt. és az IKO Műsorgyártó Magyarország Kft. a játékosválogatáshoz, a Műsorban való részvételéhez, a Műsor népszerűsítéséhez és a Műsor nyilvánossághoz közvetítéséhez szükséges mértékben és ideig kezelje;
- elfogadja jelen szabályzat feltételeit és kijelenti, hogy a Műsor és az azt megelőző válogatás, egyeztetés, próba, valamint kiválasztása esetén a Műsor felvétele kapcsán folyamatosan együttműködik;
- tudomásul veszi, hogy a Műsor tartalmát, a felvett anyagból nyilvánosságra hozott hang- és képfelvételeket a TV2 Zrt. saját döntése alapján határozza meg, előzetes megtekintésre nincs lehetőség;
- elfogadja, hogy a jelentkezési feltételek bármely pontjának megszegése kizárással, illetve az esetleges nyeremény elvesztésével járhat;
- megfelelő tájékoztatáson alapuló, önkéntes és határozott hozzájárulását adja ahhoz, hogy a jelentkezéshez, részvételhez szükséges, általa megadott adatait a játékosválogatás céljából, továbbjutása esetén a Műsor szerkesztésének, elkészítésének, népszerűsítésének, sugárzásának (ideértve az ismétléseket is) céljából a TV2 Zrt. és az IKO Műsorgyártó Magyarország Kft. a hatályos adatvédelmi szabályok szerint – a jelen szabályzat és külön okiratokba foglalt nyilatkozatok, valamint kifejezett hozzájárulások keretei között - a játékosválogatás befejezéséig, továbbjutása esetén a Műsor nyilvánossághoz közvetítésének (ideértve az ismétléseket is) befejezéséig az adatbázisában tárolja, kezelje, feldolgozza, megőrizze.

VI. ADATBIZTONSÁG
A TV2 Zrt. és az IKO Műsorgyártó Magyarország Kft. a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének (2016. április 27.) (továbbiakban: GDPR), és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Info tv.) rendelkezéseinek megfelelően mindent megtesz annak érdekében, hogy gondoskodjon a jelentkező adatainak biztonságáról, az adatkezelési műveleteket úgy szervezi meg és hajtja végre, hogy az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok alkalmazása során biztosítsa a jelentkező magánszférájának védelmét. Ennek érdekében a TV2 Zrt. és az IKO Műsorgyártó Magyarország Kft. megteszi mindazon technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek az adatok biztonsága érdekében szükségesek.
Adattovábbítás, adatok összekapcsolása
A jelentkező személyes adatai harmadik személyeknek csak a jelentkező előzetes tájékoztatásán alapuló, jelen szabályzat szerinti kifejezett hozzájárulása esetén, valamint az adatkezelő jogszabályi kötelezettségeinek teljesítése érdekében, az arra jogosult hatósági megkeresések alapján továbbíthatók, illetve a különböző adatkezelések csak ebben az esetben kapcsolhatók össze, feltéve, hogy az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek. Az adatkezelő hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja, kötelezettsége. A jelentkező a Műsorra történő jelentkezéssel kijelenti, hogy tudomással bír arról, hogy a TV2 Zrt. és az IKO Műsorgyártó Magyarország Kft. által kezelt adatok átadásra kerülnek az adatkezelővel munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személyeknek, a TV2 Zrt., illetve az IKO Műsorgyártó Magyarország Kft. épületeinek biztonságáért felelős személyeknek, illetve a jogviták rendezésére jogszabály alapján jogosult szervek részére.

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján az érintett önkéntes hozzájárulása. Az adatkezelés az érintett hozzájárulásának határozott, a jelen szabályzatban található tájékoztatáson alapuló hozzájárulásával történik. Az adatkezelés csak azon adatokra terjed ki, melyeket az érintett a jelentkezésekor az adatkezelő rendelkezésére bocsát, és kezelésükhöz hozzájárulását megadja.

A jelentkező köteles hiteles adatokat megadni a jelentkezés során, és köteles ezeket aktualizálni, amennyiben bármely megadott adat tekintetében változás következik be, a változást követő 2 (kettő) munkanapon belül. Abban az esetben, ha hamis vagy hiányos adatokat adott meg, a TV2 Zrt. a jelentkezést minden értesítés nélkül törölheti, illetve kizárhatja a jelentkezőt a Műsorban való részvételből.

A jelentkező által megadott adatok hiányosságáért vagy helytelenségéért (például: névelírás, címelírás stb.), és az ebből adódó problémákért (például: e-mail kézbesítés elmaradásáért vagy késedelméért) a TV2 Zrt. felelősséget nem vállal. A TV2 Zrt.-t továbbá nem terheli felelősség, ha a játékos szándékos, vagy gondatlan magatartásából eredően más személy azonosítására alkalmas adatot adott meg.
A jelentkezőt az adatkezeléssel összefüggésben a GDPR-ban és az Info tv.-ben rögzített jogok illetik meg, így többek között bármikor tájékoztatást kérhet az adatai kezeléséről, és kérheti azok helyesbítését, törlését, vagy zárolását, továbbá tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. Abban az esetben, ha a jelentkező a továbbiakban az adatai kezeléséhez mégsem kíván hozzájárulni, nevének és e-mailcímének megadásával írásban bármikor kérheti adatai törlését a nyilvántartásból a TV2 Zrt. székhelyén, illetve a kozonsegszolgalat@tv2.hu elektronikus címen, azonban ez esetben a jelentkező elveszti esélyét a játékosválogatáson és a Műsorban való részvételre.

Amennyiben a jelentkező szerint a TV2 Zrt. vagy az IKO Műsorgyártó Magyarország Kft. az adatkezelési tevékenységével vagy mulasztásával jogsértést követett el, vagy annak veszélyét idézte elő, úgy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál ügye kivizsgálásának érdekében. A Hatóság vizsgálata ingyenes.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei: 1363 Budapest, Pf.: 9.; 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; Tel.: 06 1/391-1400; Fax: 06 1/391-1410.
A jelentkezőnek továbbá lehetősége van jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulni. A bírósági jogorvoslatra vonatkozó részletes szabályokat az Info tv. 23. §-a tartalmazza.

VII. VEGYES RENDELKEZÉSEK
TV2 Zrt. fenntartja a jogot arra, hogy a jelen szabályzatban foglalt feltételeket bármikor, akár a játékosválogatás előtt vagy közben, akár a Műsor időtartama alatt egyoldalúan módosítsa vagy megszüntesse. A jelen szabályzat módosításait, illetve esetleges megszüntetését megelőzően a TV2 Zrt. ugyanazon a weboldalon tájékoztatja a jelentkezőket, mint amelyiken a jelen adatkezelési szabályzatot és tájékoztatót közzéteszi. A TV2 Zrt. bármely, a Műsorral kapcsolatos döntése végleges és minden tekintetben kötelező érvényű, azokkal kapcsolatban jogi úton eljárás nem kezdeményezhető.
A jelentkező jelentkezése elküldésével elismeri, hogy tudomással bír a SARS-CoV-2 vírus (COVID-19) miatt fennálló járványügyi helyzetről, és tudomásul veszi, és vállalja, hogy az új koronavírus kockázatának ki van téve, illetve elkaphatja azt azáltal, hogy a Műsorban, illetve a Műsor játékosválogatásán, vagyis castingján részt vesz és/vagy ott tartózkodik. A jelentkező tudomásul veszi, hogy a Műsorban, illetve a Műsor castingján való részvétel alatt a COVID-19 által okozott új koronavírusos megbetegedés származhat a saját vagy mások aktív cselekvéséből, mulasztásából, hanyagságából. A jelentkező önként és szabad elhatározásából vállalja, hogy betart és megtart minden – írott és íratlan – szükséges és előírt COVID-19 biztonsági, és kockázatenyhítő intézkedést a Műsor felvételén, illetve a Műsor castingján való tartózkodása és részvétele alatt, különösképpen de nem kizárólagosan az alábbi intézkedéseket: (i) védőtávolság (a jelentkező és másik személy közötti kötelező 1,5 méteres távolság); (ii) adott esetben védőmaszk használata (iii) kézmosás és/vagy fertőtlenítő használata és tartózkodás az arc megérintésétől. A jelentkező tudomásul veszi és elfogadja, hogy ezen védelmi intézkedések betartása nemcsak a saját védelme miatt szükségesek, hanem a Műsorban, illetve a Műsor castingján résztvevő és ott tartózkodó személyek védelme érdekében is. A jelentkező önként vállalja a kockázatát annak, hogy ezen gyakorlati intézkedések be nem tartása miatt az új koronavírusos megbetegedésnek vagy COVID-19-cel fertőzött személyekkel való érintkezésnek van kitéve. A jelentkező vállalja továbbá – az előző rendelkezések ellenére –, hogy nem vesz részt és nem lesz jelen a játékosválogatáson, amennyiben (i) COVID-19 fertőzéssel pozitívan tesztelik; (ii) bármilyen tünetét érzékeli a COVID-19 fertőzésnek; vagy (iii) kapcsolatban volt olyan személlyel, akiről tudja, hogy COVID-19-cel fertőzött (vagy annak bármely tünetét mutatja).

2022.10.22.

2022. október 21. 23:35
KÖZÖSSÉG