szeptember 28.
Vencel

TV2 Play MŰSORÚJSÁG SZÓRAKOZÁS INFÓPULT KARRIER TV2 AKADÉMIA ÉRTÉKESÍTÉS JELENTKEZZ! RÓLUNK ABOUT US ÜBER UNS
Infópult
Jelentkezz a Szerencsekerék új évadába!
Újra forog a Szerencsekerék! Jelentkezz most!

Név:
Életkor:
év
Lakhely:
Telefonszám:
E-mail cím:
Foglalkozás:
Hobbi:
Tölts fel egy videót, és válaszold meg egy maximum, egy perces videóban, hogy miért szeretnél játékos lenni a Szerencsekerékben?


A TV2 Média Csoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1145 Budapest, Róna utca 174.; cégjegyzékszám: 01-10-049017; adószám: 25771859-2-44; képviseletében: Stantchev Pavel vezérigazgató; továbbiakban: TV2 Zrt.) „Szerencsekerék” című műsorának
3. évadához (továbbiakban: Műsor) szereplőket (játékosokat) keres. A jelen dokumentum a Műsorban való szereplésre történő jelentkezés feltételeit és a Műsor Adatkezelési Szabályzatát tartalmazza.
I.    JELENTKEZÉS
A Műsorba bárki jelentkezhet, aki betöltötte a 18. életévét, és nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt. A TV2 fenntartja a jogot, hogy 18. év alatti gyermekek/tinédzserek számára különkiadásokat rendezzen külön feltételekkel. A TV2 fenntartja a jogot, hogy a műsorba meghívás (felkérés) útján is toborozzon játékosokat.
A Műsorra jelentkezni a http://tv2play.hu/szerencsekerek weboldalon lehet 2022. október 16. napjáig, az alábbi valós (személyes) adatok pontos megadásával:
- teljes név:
- születési hely, idő:
- lakóhely szerinti város:
 - telefonszám:
- e-mail cím:
- foglalkozás:
- hobbi:
- bemutatkozó videó: Kérjük válaszolja meg egy 1 perces videóban azt a kérdést, hogy miért szeretne játékos lenni a Műsorban! A videó formátuma mp4 (mpeg4) legyen!
Jelentkezését megelőzően a jelentkező köteles megismerni a Műsorra való jelentkezés feltételeit tartalmazó felhívást. A jelentkező a Műsorra jelentkezésével kijelenti, hogy a felhívásban foglaltakat megismerte, és betartására, valamint a jelentkezéshez, a Műsorban való részvételhez, és az esetleges nyeremény átvételéhez szükséges jognyilatkozatok megfelelő és határidőben történő megtételére kötelezettséget vállal. A jelentkező az űrlap kitöltésével és elküldésével hozzájárul az űrlapon megadott adatainak alábbi feltételekkel és célból történő kezeléséhez. A TV2 Zrt. tájékoztatja a jelentkezőket, hogy a feltöltött videókat kizárólag a casting során használja fel, azokat nyilvánosságra nem hozza.

Jelentkező a videó feltöltésével kijelenti, hogy az általa feltöltött videó nem sérti harmadik fél szerzői jogait, személyiségi jogait, szabadalmát, védjegyét vagy bármely más jogát vagy jogos érdekét. A jelentkező a jelen nyilatkozatban foglaltak bármilyen módon történő megsértésével a TV2 Zrt. számára okozott mindennemű kárért teljes körű felelősséggel tartozik. A videófeltöltés mind IOS, mind android okostelefonról/tabletről is történhet.
A jelentkező ezúton kijelenti és szavatol azért, hogy csak olyan videót bocsát a TV2 Zrt. rendelkezésére, melyek elkészítéséhez és jelen tájékoztatóban írtak szerinti felhasználásához az érintett személyek, illetve szükség esetén azok törvényes képviselői kifejezetten hozzájárultak (melyet szükség esetén igazolni is tud), azok az érintett (videón esetlegesen szereplő) személyek személyiségi vagy más jogait nem sértik, és amelyek a hatályos jogszabályi előírásokat betartva elkészíthetők és felhasználhatók.
Jelentkező szavatol továbbá azért is, hogy a rendelkezésre bocsátott tartalom sem készítésének módját, sem tartalmát tekintve mások magán-, vagy üzleti titokhoz fűződő jogait nem sérti és nem is veszélyezteti.
II. A MŰSORBAN RÉSZT VEVŐK KIVÁLASZTÁSA
A TV2 Zrt. az itt megadott személyes adatokat átadja a Műsor gyártójának, az IKO Műsorgyártó Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaságnak (székhely: 1145 Budapest, Róna utca 174.; cégjegyzékszám: 01-09-299581; adószám: 25976322-2-42; képviseletében: Kovács Gergely Csaba ügyvezető; Továbbiakban: IKO Műsorgyártó Magyarország Kft.) a játékosválogatás, kapcsolatfelvétel, műsorkészítési feladatok ellátása érdekében. A jelentkezők közül a Műsorban résztvevők kiválasztása a TV2 Zrt. és az IKO Műsorgyártó Magyarország Kft. saját diszkrecionális döntése alapján történik. Sem a TV2 Zrt.-t, sem az IKO Műsorgyártó Magyarország Kft.-t nem terheli kötelezettség a jelentkező Műsorban történő részvételének biztosítására. Az IKO Műsorgyártó Magyarország Kft. értesíti azokat a jelentkezőket, akik a játékosválogatáson, illetve azt követően a Műsorban részt vehetnek.

III. A MŰSOR MENETE
A kiválasztott játékosoknak lehetőségük lesz a Műsorban lebonyolított játékban részt venni.

IV. NYEREMÉNY
A jelentkezést követő esetleges játékosválogatáson való részvételért díjazás nem jár. A Műsorban történő szereplésért az esetlegesen megszerzett nyeremény mértékéhez igazodóan járhat díjazás.  Előbbi eseten kívül és a Műsorban esetlegesen megszerezhető nyereményen felül a jelentkező semmilyen díjazásra, illetve költségtérítésre nem jogosult. A nyeremény összege bruttóban értendő, így azt SZJA-előleg levonás terheli. A pénznyereményt a TV2 Zrt. a nyertes részére a nyertes által kitöltött nyereményigazolásban foglaltaknak megfelelően, átutalás útján fizeti ki. A nyeremény kifizetésének feltétele a nyeremény-igazolás és az adóelőleg nyilatkozat nyertes részéről történő megfelelő kitöltése. Ha a játékos a közreműködésével készült felvétel során lebonyolított játékban nyert, a nyereményt a TV2 Zrt. a játékos szereplésével érintett epizód leforgatását követő 30 napon belül adja át, illetve utalja át a nyertesnek, amennyiben a nyertes az ehhez szükséges kötelezettségeknek maradéktalanul és határidőben eleget tett.
A TV2 fenntartja a jogot, hogy a bruttó 3.000.000.Ft feletti nyereményeket saját döntése alapján adja ki akár 12-18 hónappal a nyertessel forgatott epizód forgatása után. A jelentkezők tudomásul veszik, hogy a globális chiphiány és a logisztikai/ellátási láncok problémái miatt a személygépjármű tárgynyeremény átvétele akár 12-18 hónapra is elhúzódhat, és felszereltségében is komoly eltérések lehetnek, amiért a TV2-t semmilyen felelősség nem terheli.
A játékos a tárgynyereményt személyesen, a TV2 Zrt. által meghatározott helyszínen és határidőben jogosult átvenni, amelynek elszállításáról saját költségre maga köteles gondoskodni. Ha játékos nyereménytárgyra jogosult, de a TV2 Zrt. által meghatározott időpont(ok)ban a nyeremény átvételére nem jelentkezett és magát ki nem mentette, a játékos szereplésével készült epizód leforgatását követő 30 napos határidő elmulasztása jogvesztéssel jár, ennek következtében a határidő lejártát követően a játékos nem jogosult a nyeremény átvételére, a felek ezt úgy tekintik, hogy a játékos a tárgynyereményt visszautasította. A nyeremény átvétele meghatalmazott útján is történhet, de a meghatalmazást közokiratba kell foglalni.

V. ADATKEZELÉS
A Műsorra jelentkező az űrlap kitöltésével és jelentkezésének elküldésével nyilatkozik, hogy
- megismerte, elfogadja és magára nézve kötelezőnek tekinti a TV2 weboldalán elérhető Adatkezelési Szabályzatot (https://tv2play.hu/assets/adatkezeles/adatkezelesitajekoztato.html) és vállalja, hogy betartja az abban foglaltakat;
- hozzájárul, hogy adatait a TV2 Zrt. és az IKO Műsorgyártó Magyarország Kft. a játékosválogatáshoz, a Műsorban való részvételéhez, a Műsor népszerűsítéséhez és a Műsor nyilvánossághoz közvetítéséhez szükséges mértékben és ideig kezelje;
- elfogadja jelen szabályzat feltételeit és kijelenti, hogy a Műsor és az azt megelőző válogatás, egyeztetés, próba, valamint kiválasztása esetén a Műsor felvétele kapcsán folyamatosan együttműködik;
- tudomásul veszi, hogy a Műsor tartalmát, a felvett anyagból nyilvánosságra hozott hang- és képfelvételeket a TV2 Zrt. saját döntése alapján határozza meg, előzetes megtekintésre nincs lehetőség;
- elfogadja, hogy a jelentkezési feltételek bármely pontjának megszegése (pl: valótlan adatok megadása) kizárással, illetve az esetleges nyeremény elvesztésével járhat;
- megfelelő tájékoztatáson alapuló, önkéntes és határozott hozzájárulását adja ahhoz, hogy a jelentkezéshez, részvételhez szükséges, általa megadott adatait a játékosválogatás céljából, továbbjutása esetén a Műsor szerkesztésének, elkészítésének, népszerűsítésének, sugárzásának (ideértve az ismétléseket is) céljából a TV2 Zrt. és az IKO Műsorgyártó Magyarország Kft. a hatályos adatvédelmi szabályok szerint – a jelen szabályzat és külön okiratokba foglalt nyilatkozatok, valamint kifejezett hozzájárulások keretei között - a játékosválogatás befejezéséig, továbbjutása esetén a Műsor nyilvánossághoz közvetítésének (ideértve az ismétléseket is) befejezéséig az adatbázisában tárolja, kezelje, feldolgozza, megőrizze.

VI. ADATBIZTONSÁG
A TV2 Zrt. és az IKO Műsorgyártó Magyarország Kft. a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének (2016. április 27.) (továbbiakban: GDPR), és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Info tv.) rendelkezéseinek megfelelően mindent megtesz annak érdekében, hogy gondoskodjon a jelentkező adatainak biztonságáról, az adatkezelési műveleteket úgy szervezi meg és hajtja végre, hogy az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok alkalmazása során biztosítsa a jelentkező magánszférájának védelmét. Ennek érdekében a TV2 Zrt. és az IKO Műsorgyártó Magyarország Kft. megteszi mindazon technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek az adatok biztonsága érdekében szükségesek.
Adattovábbítás, adatok összekapcsolása:

A jelentkező személyes adatai harmadik személyeknek csak a jelentkező előzetes tájékoztatásán alapuló, jelen szabályzat szerinti kifejezett hozzájárulása esetén, valamint az adatkezelő jogszabályi kötelezettségeinek teljesítése érdekében, az arra jogosult hatósági megkeresések alapján továbbíthatók, illetve a különböző adatkezelések csak ebben az esetben kapcsolhatók össze, feltéve, hogy az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek. Az adatkezelő hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja, kötelezettsége. A jelentkező a Műsorra történő jelentkezéssel kijelenti, hogy tudomással bír arról, hogy a TV2 Zrt. és az IKO Műsorgyártó Magyarország Kft. által kezelt adatok átadásra kerülnek az adatkezelővel munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személyeknek, a TV2 Zrt., illetve az IKO Műsorgyártó Magyarország Kft. épületeinek biztonságáért felelős személyeknek, illetve a jogviták rendezésére jogszabály alapján jogosult szervek részére.

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján az érintett önkéntes hozzájárulása. Az adatkezelés az érintett hozzájárulásának határozott, a jelen szabályzatban található tájékoztatáson alapuló hozzájárulásával történik. Az adatkezelés csak azon adatokra terjed ki, melyeket az érintett a jelentkezésekor az adatkezelő rendelkezésére bocsát, és kezelésükhöz hozzájárulását megadja.

A jelentkező köteles hiteles adatokat megadni a jelentkezés során, és köteles ezeket aktualizálni, amennyiben bármely megadott adat tekintetében változás következik be, a változást követő 2 (kettő) munkanapon belül. Abban az esetben, ha hamis vagy hiányos adatokat adott meg, a TV2 Zrt. a jelentkezést minden értesítés nélkül törölheti, illetve kizárhatja a jelentkezőt a Műsorban való részvételből.

A jelentkező által megadott adatok hiányosságáért vagy helytelenségéért (például: névelírás, címelírás stb.), és az ebből adódó problémákért (például: e-mail kézbesítés elmaradásáért vagy késedelméért) a TV2 Zrt. felelősséget nem vállal. A TV2 Zrt.-t továbbá nem terheli felelősség, ha a játékos szándékos, vagy gondatlan magatartásából eredően más személy azonosítására alkalmas adatot adott meg.
A jelentkezőt az adatkezeléssel összefüggésben a GDPR-ban és az Info tv.-ben rögzített jogok illetik meg, így többek között bármikor tájékoztatást kérhet az adatai kezeléséről, és kérheti azok helyesbítését, törlését, vagy zárolását, továbbá tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. Abban az esetben, ha a jelentkező a továbbiakban az adatai kezeléséhez mégsem kíván hozzájárulni, nevének és e-mailcímének megadásával írásban bármikor kérheti adatai törlését a nyilvántartásból a TV2 Zrt. székhelyén, illetve a kozonsegszolgalat@tv2.hu elektronikus címen, azonban ez esetben a jelentkező elveszti esélyét a játékosválogatáson és a Műsorban való részvételre.

Amennyiben a jelentkező szerint a TV2 Zrt. vagy az IKO Műsorgyártó Magyarország Kft. az adatkezelési tevékenységével vagy mulasztásával jogsértést követett el, vagy annak veszélyét idézte elő, úgy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál ügye kivizsgálásának érdekében. A Hatóság vizsgálata ingyenes.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei: 1363 Budapest, Pf.: 9.; 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; Tel.: 06 1/391-1400; Fax: 06 1/391-1410.
A jelentkezőnek továbbá lehetősége van jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulni. A bírósági jogorvoslatra vonatkozó részletes szabályokat az Info tv. 23. §-a tartalmazza.

VII. VEGYES RENDELKEZÉSEK
TV2 Zrt. fenntartja a jogot arra, hogy a jelen szabályzatban foglalt feltételeket bármikor, akár a játékosválogatás előtt vagy közben, akár a Műsor időtartama alatt egyoldalúan módosítsa vagy megszüntesse. A jelen szabályzat módosításait, illetve esetleges megszüntetését megelőzően a TV2 Zrt. a www.tv2play.hu weboldalon tájékoztatja a jelentkezőket. A TV2 Zrt. bármely, a Műsorral kapcsolatos döntése végleges és minden tekintetben kötelező érvényű, azokkal kapcsolatban jogi úton eljárás nem kezdeményezhető.
A jelentkező jelentkezése elküldésével elismeri, hogy tudomással bír a SARS-CoV-2 vírus (COVID-19) miatt fennálló járványügyi helyzetről, és tudomásul veszi, és vállalja, hogy az új koronavírus kockázatának ki van téve, illetve elkaphatja azt azáltal, hogy a Műsorban, illetve a Műsor játékosválogatásán, vagyis castingján részt vesz és/vagy ott tartózkodik.

A jelentkező tudomásul veszi, hogy a Műsorban, illetve a Műsor castingján való részvétel alatt a COVID-19 által okozott új koronavírusos megbetegedés származhat a saját vagy mások aktív cselekvéséből, mulasztásából, hanyagságából. A jelentkező önként és szabad elhatározásából vállalja, hogy betart és megtart minden – írott és íratlan – szükséges és előírt COVID-19 biztonsági, és kockázatenyhítő intézkedést a Műsor felvételén, illetve a Műsor castingján való tartózkodása és részvétele alatt, különösképpen de nem kizárólagosan az alábbi intézkedéseket: (i) védőtávolság (a jelentkező és másik személy közötti kötelező 1,5 méteres távolság); (ii) adott esetben védőmaszk használata (iii) kézmosás és/vagy fertőtlenítő használata és tartózkodás az arc megérintésétől. A jelentkező tudomásul veszi és elfogadja, hogy ezen védelmi intézkedések betartása nemcsak a saját védelme miatt szükségesek, hanem a Műsorban, illetve a Műsor castingján résztvevő és ott tartózkodó személyek védelme érdekében is. A jelentkező önként vállalja a kockázatát annak, hogy ezen gyakorlati intézkedések be nem tartása miatt az új koronavírusos megbetegedésnek vagy COVID-19-cel fertőzött személyekkel való érintkezésnek van kitéve. A jelentkező vállalja továbbá – az előző rendelkezések ellenére –, hogy nem vesz részt és nem lesz jelen a játékosválogatáson, illetve a Műsorban, amennyiben (i) COVID-19 fertőzéssel pozitívan tesztelik; (ii) bármilyen tünetét érzékeli a COVID-19 fertőzésnek; vagy (iii) kapcsolatban volt olyan személlyel, akiről tudja, hogy COVID-19-cel fertőzött (vagy annak bármely tünetét mutatja), és előbbieket a TV2 Zrt. felhívására hitelt érdemlően igazolja. A TV2 javasolja, hogy a jelentkezők saját egészségük és mások egészségének megvédése érdekében vegyék igénybe a közegészségügyi szervek által javasolt COVID (emlékeztető) oltásokat.

Budapest, 2022. 08. 29.

2022. augusztus 29. 22:20
KÖZÖSSÉG